Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Běchary
obecBěchary

Spolky a Kluby

 Sbor dobrovolných hasičů

V roce 1881 byla zakoupena první čtyřkolová stříkačka za 775 zlatých u pana Sekala z Prahy, který do obce zavítal se 100 m dlouhými hadicemi. Obec vedla veškeré zařízení a výzbroj taktéž z továrny pana Sekala. Následujícího roku tj. 1882 byl na popud tehdejšího starosty pana Františka Ječného ustanoven a založen Sbor dobrovolných hasičů v Běcharech, který čítal v té době 19 členů, později 22 členů.
Při sestavení sboru byli zvoleni:

 • Předseda – zapisovatel p. František Ječný
 • Velitel p. Josef Pažout čp. 46
 • Cvičitel p. Josef Vaníček čp. 37
 • Velitel u stříkačky p. Václav Palička čp. 20
 • Zbrojník p. Josef Komárek
 • Jednatel p. Václav Šťastný

V roce 2000 slavil Sbor dobrovolných hasičů v Běcharech118 let trvání. Patří k organizacím v obci, které mají trvale dobré výsledky. Celoročně se stará o svěřenou techniku, výzbroj i výstroj a seznamuje s ní nové členy i veřejnost. Hlavní směr činnosti se orientuje na preventivní práci. Hlavním úkolem dobrého hasiče je umět profesionálně používat protipožární techniku a výzbroj, proto se každoročně účastní soutěží v požárním sportu. Je uspokojující, že potřeba požární techniky při likvidaci požárů v obci je za poslední léta minimální. Při zvelebování obce se organizace podílí na:

 • prořezávání stromů v obci a úklid kolem kostela,
 • úklid kolem požární zbrojnice,
 • úklid dřeva v obecním sadě na Homolce,
 • úklid a údržba prostor kulturního domu v Běcharech,
 • sběr železného šrotu v obci.

Tradicí sboru se stalo rozvíjet kulturní dění v obci. Mezi hlavní patří hasičský bál, posvícenská zábava, pomoc spolku Běcharáci,dříve/ Českému červenému kříži/při pořádání maškarní merendy a zajištění pálení čarodějnic. Také ve spolupráci s Obecním úřadem a ČČK pořádá zájezdy po celé České Republice. Práce sboru je bobře hodnocena jak Obecním úřadem v Běcharech, tak i Okresním výborem Sboru dobrovolných hasičů v Jičíně, což svědčí o zvolení p. Jiřího Jiránka ml. Do funkce velitele okrskového sboru. K roku 2001 má organizace 42 členů.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Běcharech:

 • Starosta - Škoda Jan st.
 • Zástupce starosty – Šoltys Ladislav
 • Velitel – Záhora Václav
 • Zástupce velitele – Janáček Lukáš
 • Strojník – Jiránek Jiří
 • Zástupce strojníka – Vobr Bohumil
 • Preventisté –  Zelinka Luboš
 • Jednatel – Košek Josef
 • Pokladník – Šoltys Petr
 • Kulturní referent – Šafaříková Hana
 • Členové výboru – Paciková Anna, Pažoutová Božena
 • Revizní komise – Ing. Škoda Jan, Krátký Miroslav, Vaňková Ludmila

Spolek divadelních ochotníků

Divadlo se v Běcharech začalo hrát v roce 1885 pod vedením řídícího učitele V. Vydry. První hrou, která byla sehrána, byly „Jesličky". Peníze na zakoupení a zřízení jeviště zapůjčil pan František Dušek čp. 4. Spolek divadelních ochotníků v Běcharech, jakožto řádná právní osobnost se stanovami, byla založena 10. září 1899 a měla 19 činných členů.

Přehled divadelních aktivit z dostupných materiálů:

 • 1885 – Jesličky
 • 1932 – 4 divadelní představení
 • 1934 – „V tomto domečku pod Emanzy" hra J. Kubíka, (p. František Vrba – 20. let  herecké činnosti), „Revoluční převrat" 90 hra J. Baldy, „Růže prérie" J. Doudlebský
 • 1935 – „Perla panny Serafínský" opereta, „Až se vrátíš" hra J. Velšovský, „Románek z české vesničky" opereta J. Balda
 • 1937 – „Újezdská kasárna" R. Havelka, „V tom našem kostelíčku" S. Grohmanová, (IX. Ples ochotnický ples)
 • 1938 – „Písničko, písničko česká" operetka, „Naši baráčníci"
 • 1939 – „U panského dvora" operetka
 • 1943 – Zákaz pořádání kulturních akcí německými úřady
 • 1944 – „Slavíček podskalí" opereta
 • 1946 – „Tam na horách" J. V. Lukas
 • 1947 – „Lucerna" A. Jirásek,
 • 1949 – „Lakomec" J. B. Molier, „Baťoh" Karel Horký
 • 1950 – „Libuňský jemnostpán" A. Horáková
 • 1951 – „Mariánka, matka pluku" J. K. Tyl
 • 1953 – „Poslední muž"
 • 1954 – „Ve stínu pražských barikád"
 • 1955 – „Muziky, muziky"
 • 1956 – „ V tichém domě na Čertovce"

V dnešní době opět divadelní spolek pořádá představení. Hlavními náměty jsou historické osobnosti z Běchar, Kopidlna a blízkého okolí.

 Myslivecké sdružení "Kostřice" Běchary

Tak, jako každé odvětví, se i myslivost postupně vyvíjel. Byla a je v úzké souvislosti se zemědělskou prvovýrobou. Nejdřív, ještě v dobách prvobytné společnosti, byl zde lovec – lovil pro svou obživu. Pro dobré klimatické podmínky bylo zde zvěře dostatek První lovecké právo bylo vydáno, jak se z dějin vypisuje, již knížetem Boleslavem I. (v letech 935 – 967). Tím se stal lov výhradně právem panovníka a panského stavu. V roce 1388 za krále Václava IV., byl lov povolen i některým nešlechticům. Dokonalejší právní normy se myslivosti dostalo nařízením vydaným Českým sněmem v roce 1773. Bylo v něm pojednáno o ochraně zvěře a vymezeno oprávnění k výkonu myslivosti. Lov byl i nadále výsadou šlechty. Císařským patentem z roku 1849 bylo zrušeno výsadní právo lovecké. Vlastníkem honitby se stal každý, kdo vlastnil nejméně 115 ha souvislých pozemků. Císařský patent byl nahrazen zákonem o myslivosti navrženým a schváleným roku1866 pro Čechy a roku 1873 pro Moravu. Tímto bylo potvrzeno, že právo myslivosti je nerozlučně spjato s vlastnictvím pozemků. Tento zákon trval přes 60 let a platil ještě 10 let v první republice a byl pouze doplněn v roce 1929 tzv. malým honebním zákonem, který hlavně zdůrazňoval dobu hájení a dobu odstřelu zvěře. Toto doplnění bylo vyvoláno krutou zimou 1928 –29, kdy došlo k velkým ztrátám zvěře. Po osvobození roku 1945 bylo československé myslivecké hospodářství upraveno zákonem o myslivosti č. 225 z 18. prosince 1947, který platil do 1. 1. 1948. Zákon hlavně umožnil pracujícím co největší účast na výkonu práva myslivosti. Právě v této době platnosti zákona 225 z roku 1947 se utvořilo MS Kostřice. Členové honebního společenství byli převážně zemědělci, hlavní honitby a těm ostatním majitelům pozemků, kteří myslivost neprovozovali, vypláceli honebné jednou za rok. Počátkem 50. let přicházejí Okresní myslivecký svaz a ONV zem. odbor s návrhem slučovat mysliveckou společnost do větších celků. V roce 1951 vzniklo LMS Běchary s připojením Židovic o celkové výměře 1118 ha honební plochy a také LMS Slavostice s připojením LMS Vrsče o celkové výměře 1103 ha honební plochy. V roce 1961 v březnu na ustavující schůzi spojenou s oběma LMS bylo založeno nové MS s názvem Kostřice – Běchary o celkové výměře 2200 ha a s počtem 33 členů. Takto velké a s tímto počtem členů trvalo toto MS pouze 2 roky a to 1961 – 62 lovecké sezóny. V roce 1982 sdělil OV ČMS v Jičíně MS Kostřice, že statek Jičín souhlasí s připojením jejich pozemků k pozemkům JZD Běchary a tím vytvoření jedné honitby JZD Běchary a sloučení obou MS v jedno. MS Kostřice a MS Bažantnice Kopidlno. Protože se vedl boj o navrácení pozemků u Židovic, stavěla členská základna sloučení až po návratu zabraných pozemků. Když toto bylo provedeno, členská schůze MS Kostřice konaná 27. 11. 1983 v Běcharech schválila sloučení obou sdružení. Toto MS hospodaří z celkové plochy na 240 ha lesní plochy, 60 ha vodní plochy, 50 ha ostatní plochy a 2250 ha zemědělské půdy. V roce 1963 bylo rozhodnuto vybudovat středisko pro polodivoký odchov pernaté zvěře. JZD nabídlo usedlost V. Pácala v Běcharech. V roce 1964 – 65 byla provedena likvidace domu a zděný chlév opraven na místnost s velkými okny a zařízením. Zároveň byly zakoupeny dvě starší líhně a o rok později elektrická odchovna pro vylíhnutá kuřata. Na zahradě byly postaveny boudy a malé výběhy, které se postupně doplňovaly dalšími. Od revolučního roku 1989 činí honební plochy 1150 ha. V roce 1992 byla provedena další novela mysliveckého zákona. Došlo k dalším změnám. Bylo vytvořeno Honební společenstvo Běchary pro obce Běchary, Vršce, Cholenice a Židovice. V této době mělo sdružení 230 členů a výměra pozemků činila cca 1500 ha. V roce 1993 se plocha sdružení zvýšila zhruba o 400 ha tím, že pozemky vlastníků v jiných honitbách se vrátily zpět v rámci katastru obce. V roce 2001 mělo MS Kostřice 1945 ha. Na honební společenstvo také podle novely zákona přešel majetek MS – výběhy, odchovna a zařízení v přírodě, vše bezplatně. Je zde však nevyřešena otázka vlastnictví a o pozemky se hlásí restituovaní vlastníci. V této době mělo sdružení 24 členů. Stav zvěře v přírodě je dodržován plánem stavu zvěře stanoveným okresním úřadem. K roku 2001 je výsledek výřadu zvěře celkem beze změn / již 5 let/ mírně se zvyšuje u zajíců a snižuje u bažantů a koroptví. Srnčí má také vyrovnaný stav, ale stav lišek – škodné se zvyšuje, proto je povoleno lovit lišky během celého roku. Proti vzteklině již po několik let MS pokládá dvakrát do roka vakcíny, což má nahradit očkování. Mimo odstřelu se také provádí odchyt zajíců a to za pomoci mládeže. Získané prostředky z prodeje se používají na chov bažantů, které pak vypouští z voliér do přírody pro zvýšení stavu. Stavy drobné zvěře, pro kterou je v MS dostatek prostoru a její zvýšení je ku prospěchu zemědělské výroby, se budou zvyšovat, pokud se budou zlepšovat podmínky v samotné přírodě. MS kromě práce pro myslivost vyvíjí také kulturní činnost. Mezi hlavní patří po několik let již tradiční myslivecký bál, který se těší velké oblibě. Myslivost není jenom sport nebo zábava, ale v první řadě práce a někdy i námaha. Odměnou každému myslivci je však příroda se svým bohatstvím všech živých tvorů v této přírodě žijících. Toto národní bohatství musíme udržet a stále je rozšiřovat. Naším přáním je, aby nám všichni občané v ochraně přírody pomáhali.

Složení výboru rok 2003:

 • Předseda – Vinšálek Josef, Jičín
 • Hospodář – Palička Jan, Jičín
 • Místopředseda – Vrabec Petr, Cholenice
 • Pokladník – Matoušek Luděk, Kopidlno
 • Kynolog – Chaloupský Vratislav, Běchary
 • Jednatel – Sochor Josef, Cholenice

Složení nového výboru rok 2015:

 • Předseda - Sochor Josef
 • Místopředseda- Palička Jan
 • Pokladník - Ing.Táborský Josef
 • Členové výboru - Vobr Bohumil, Rolečková Lucie

Od roku 2013 výkonává právo myslivosti Honební společensvo ve vlastní režii

Složení výboru HS:

 • Starosta - Palička Jan
 • Místostarosta - Vobr Bohumil
 • Členové výboru - Ing.Táborský Josef, Košátko Vladimír, Matoušek Luděk

 Český červený kříž

V roce 1859, na bitevním poli u Solferina, byla poskytnuta trpícím lidským bytostem pomoc bez ohledu na národnost. Činnost Mezinárodního hnutí Červeného kříže se pak vyvíjela v průběhu dalších let a zahrnula nejrůznější aktivity. Některé z nich se opíraly o dlouholeté zkušenosti, jiné byly založeny na improvizaci, odpovídající konkrétní naléhavé potřebě. Ve všech případech se tato činnost opírá o určité humanitární hodnoty. Založení Červeného kříže bylo potvrzeno 6. února 1919 prezidentem republiky T. G. Masarykem, který do funkce první předsedkyně jmenoval svoji dceru Dr. Alici G. Masarykovou. Ta až do druhé světové války stála v čele této společnosti. Rozdělením republiky v roce 1993 vznikla samostatná společnost Českého červeného kříže, která byla dne 26. března 1993 uznána Mezinárodním výborem Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Český červený kříž je národní společností mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky.

Přihlašuje se k 7 základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou:

 • humanita,
 • nestrannost,
 • neutralita,
 • nezávislost,
 • dobrovolnost,
 • jednota,
 • světovost.

Český červený kříž Běchary

Z historie

První písemná zmínka o činnosti Českého červeného kříže v Běcharech se datuje od roku 1962. Tehdy byla jeho předsedkyní p. Marie Křížová. Od té doby uplynulo mnoho let. V roce 2001 měla místní organizace neuvěřitelných 45 členů.

Současnost

Nyní má ČČK Běchary 21 členů.

 • Předseda – p. Paciková A.
 • Místopředseda – p. Jiránková A.
 • Pokladník – p. Košátková H.
 • Jednatel – p. Vodáková D.
 • Členové výboru – p. Plítková Z., p.Košěk J., p. Šoltysová L.

V letošním roce jsme pořádali akce pro děti i dospělé. Hned 17. ledna 2010 ČČK ve spolupráci ZŠ a MŠ Běchary pořádali Dětské maškarní odpoledne plné her, tance a bohaté tomboly. O měsíc později, tedy 27. února 2010 jsme tradičně pořádali Masopustní průvod po vsi za doprovodu dechové hudby. Večer se v místním sále konal Maškarní bál pro dospělé.

Ke Dni dětí jsme uskutečnili výlet do Prahy. Za krásného počasí jsme vyšli na nejvyšší pražský vrch Petřín. Z Petřínské rozhledny jsme obdivovali krásu naší stověžaté Prahy.

S úsměvem na tváři a se slzami v očích vycházeli děti, ale i dospělí z magického Zrcadlového bludiště. Poté jsme se autobusem dopravili do tamní Zoologické zahrady, kde též probíhal Dětský den plný soutěží. Příjemně unaveni jsme se v pozdních odpoledních hodinách vrátili do Běchar.

Během roku jsme pořádali několik brigád na úklid sálu v Kulturním domě, připravovali masky na Masopust, byli jsme popřát k životnímu jubileu členům organizace. Též proběhly 4 členské schůze.

Budoucnost

Doufáme, že i v novém roce 2011 se nám podaří naplánovat a uskutečnit opět mnoho tradičních a netradičních akcí a už teď se těšíme na nové výzvy z řad veřejnosti. Také bychom se chtěli zapojit do bezplatného dárcovství krve ve FN Hradec Králové.

Za členy ČČK: Šoltysová Libuše

Český červený kříž Běchary byl přejmenován na spolek Běcharáci.

Spolek Běcharáci

V roce 2015 má spolek Běcharáci 16 členů.

Složení současného výboru.

 • předseda - Vejsada Jaromír
 • místopředseda - Maťažová Lila
 • jednatel - Vodáková Drahomíra
 • pokladník - Košátková Hana
 • členové výboru - Chalupa Mojmír,Odvárková Zuzana,Košek Josef

Klub Důchodců

V roce 2015 má klub 20 členů.

Složení současného výboru.

 • předseda - Pacíková Anna
 • místopředseda - Rydvalová Olga
 • pokladník - Vaňková Ludmila

 Hokejový klub Běchary

Sezóna 2010 nebyla hraná z důvodu rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně.  

V roce 2006 byl založen Sportovní klub Běchary. Klub hraje ligu neregistrovaných hokejistů v Jičíně. V prvním ročníků své existence se hlavně hráči sehrávali, přes to dokázali i jedno utkání vyhrát a tím udělali velkou radost svým fanouškům. Sice na konci sezóny patřilo naším hokejistům poslední místo v tabulce, ale v průběhu sezóny bylo vidět velké zlepšení hráčů v technice a hlavně chuť po vítězství. Hokejový klub sice nepostoupil do vyřazovacích bojů, ale co není dnes určitě se podaří v příštím ročníku za podpory nejpočetnějšího a nejvěrnějšího fanklubu co lze v neregistrované lize hokeje v Jičíně vidět a hlavně slyšet.Tím bych chtěl poděkovat všem těm co klukům fandí a jezdí je i v nepříznivém počasí podporovat. Klub vzniky za finanční podpory Obce Běchary a má celkem 16 členů z toho 6 hráčů je z obce Běchary. 

Život v obci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
1

Mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Aleš

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
zataženo 21 °C 10 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 20/10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 12/9 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 11/4 °C

nahoru