Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Běchary
obecBěchary

Historie

 Úvod

V Běcharech bydlím od svého narození, bydlí tu moje rodiče, sourozenci, babička. Bydleli tu mé prarodiče i jejich rodiče a tak dále. Mohla bych pokračovat až do dob kdy se o lidech už záznamy nedochovali. Myslím, že pro pochopení své budoucnosti člověk musí nejprve pochopit svou minulost.

 Vzpomínka na rodnou obec

Jdeme-li z Kopidlna na východ po klikaté silnici kolem cholenického kostelíka, dojdeme do Běchar. Vesnice seskupená v údolí kolem potoka Stříbel. Naše rodná obec. Jak mile a hřejivě působí po letech pohled na rodnou vesnici z vrchu od Cholenic, nebo z Homolky, nejvyššího místa v celém okolí. Hledáme očima náš dům, žlutý kostelík, školní budovu. Tam dole mezi jednotlivými domky v uličkách se procházíme ve vzpomínkách a myslíme na nejlepší kamarádství, na ty, kteří se rozprchli do světa a vzpomínají jako já i ty. Vzpomínáme i na ty kteří již nejsou mezi námi. s pietou a v tichu postojíme na místním hřbitově tak, jak si to všichni zaslouží. Kdo by nevzpomněl na hry na honěnou při pasení hus, opékání brambor i na tažení za hrachovými luskami, nebo na třešně a zeleninu pěstovanou na poli. To chvilkové klukovské kamarádství zakončené mnohdy zápasem nebo rvačkou a pronásledováním, to byly zážitky, které jsou uloženy v nás, pro všechny, každá generace zvlášť. Vzpomínáme na to naše mládí plné lumpačin až po první zamilování, lehké jako peříčko, které tak lehko odlétlo, než jsme je stačili zachytit. A sport! Kopaná, která nám přinesla vždy tolik uspokojení, touhy hrát v kolektivu, která ve svém nejvyšším rozvoji přinášela do vsi vzrušení a naději, výhry a zklamání, nové přípravy pro sportovní utkání za podpory téměř celé obce. Ve škole jsme museli poslouchat. Učitelé byli přirozenou autoritou a nejen pro školáky. Široko daleko lidi věděli, že se v Běcharech hraje ochotnické divadlo na velmi dobré úrovni. Sál byl vždy naplněn. Život nás rozposílal po světě. Každý šel za prací, mnozí se vracíme jen málo, ale děti a vnoučata vědí o tom, jaký byl náš život mládí, rádi to poslouchají a jsou žádostiví, co jim zase budeme vyprávět o naší rodné obci. A veršík brnkne na naši citlivou strunku:

Úrodné lány - lesní háj,
To je ten náš, můj rodný kraj.

Co můžeme dobrého udělat pro rodnou obec - udělejme! Dala nám mnoho a zaslouží si to.

Karel Šoltys rodák a čestný občan Běchar

V běhu dějin má každé osídlené místo naší vlasti významnější i méně významné období. Běchary s blízkým okolím se v minulosti nevyznačovaly ničím výjimečným, ale vzhledem k dochovaným zprávám mohou svými osudy, zejména v období feudalismu, sloužit jako modelová rozvojová obec.

 Poloha

Ves Běchary je vzdálena asi 3 km jihovýchodně od Kopidlna na hranicích jičínského okresu. Původně se jmenovala Běchaři, tedy bydliště běcharů. Jméno naší obce vzniklo pravděpodobně z dob germánského osídlení a to z germánského slova "becherer", což znamená výrobce dřevěných nádob, pohárů na pití, které Germáni vyráběli. Dokladem toho jest první pojmenování naší obce jako "Behár, Bechar" atd., které možno zjistit v "Regesta Bohemiae et Moraviae".

 Nejstarší historie

Zlomek urbářeNejstarší zmínka o vsi pochází ze zlomku nejstaršího urbáře pražského biskupství, který se dochoval na přídeští dnes neznámého rukopisu knihovny Národního muzea. Když ho v r. 1881 vydal Josef Emler, určil dobu jeho vzniku rokem 1290 a pod tímto datem je v literatuře uváděn. Podle novějšího rozboru textu urbáře, který roku 1960 uveřejnil Rostislav Nový, byl urbář založen v letech 1283 - 1284. Tedy v době, kdy skončila nešťastná poručnická správa Oty Braniborského. Proto jsou v urbáři uvedeny i pusté lány. Podle tohoto urbáře patřily k běcharskému biskupskému zboží polnosti v Běcharech, Dětenicích, Kamensku /zaniklá ves, později dvůr/, Křelině a Sedlišti, časem přibyly pozemky v Budčevsi a Vesci. V Běcharech bylo dvacet dva a půl lánu polí, z nichž čtyři lány mělo osm vinařů, jeden lán měl nápravník, který měl k biskupství vojenskou povinnost. Devět lánů bylo pustých. Z každého lánu se platilo půl hřivny stříbra /1 hřivna, později též "kopa grošů", bylo 60 grošů/. Dále zde byli dva dozorci, kteří dohlíželi na to, komu jsou platby posílány a dva podsedkové, kteří neměli téměř žádné pole a vykonávali posílky. V r. 1290 bylo uvedeno 36 lánů polí, z nich 8 vinařů mělo pět a půl lánu. Peněžní renta z lánů byla jedna hřivna stříbra a naturální dávky 10 stychů /asi 930 litrů pšenice, 6 kuřat a dva sýry/. Král Václav II. udělil v r. 1292 pražskému arcibiskupství privilegium zřídit v Běcharech dvůr. Urbář pražského arcibiskupství z roku 1390 uvádí zde 40 lánů a 40 zahrad. Byl zde Sloták, který měl 4 lány a platil jen ze dvou. Ze dvou nic neplatil, protože zde sloužil jako kamenostřelec /vrhač kamenů/. Vykonával zde tedy vojenskou službu. V roce 1349 rozhodl arcibiskup Arnošt z Pardubic, aby poddaní z Běchar, Budčevse a Kamenska ve žních pracovali dva dny týdně u žeretického dvora /u Mladé Boleslavi/, který patřil pražskému arcibiskupství. Kromě pražského arcibiskupství měl v Běcharech také nějaký majetek Sezema z Běchar, který byl r. 1322 obviněn, že s dalšími pěti zemany z okolí způsobil Vokovi z Rotštějna na jeho statku v Údrnicích škodu za 200 hřiven stříbra. Podle Sedláčkova díla Hrady, zámky a tvrze království českého byl v Běcharech 1382 purkrabí Bohanec, což by nasvědčovalo tomu, že zde byla tvrz.

 Běcharský kostel sv. Vojtěcha a majitelé Běchar

Nejstarší zmínka i běcharském kostele a plebánii /faře/ je z r. 1312, kdy biskup Jan IV. z Dačic srovnal spor zdejšího plebána Štěpána se zderazským klášterem o desátky z klášterní vsi Chotěšic. Ze zdejší plebánie a kostela se pole desátkového rejstříku z roku 1369 pololetně platilo 36 grošů papežského desátku. Patřily tedy Běchary - jako i Drahoraz - mezi nejbohatší farnosti v okolí. Podací právo /schvalovat jmenování faráře /měl hradecký arcijáhen, který zde měl dvůr zastaven trvalému nájemci Janu Krojovi ze Žitětína za 24 kopy grošů ročně. O Běcharských plebánech se zachovaly jednotlivé zprávy. Tak v roce 1378 urovnával běcharský farář spor zemanů z Češova a Sobčic s kapitulou sv. Apolináře. Nic bližšího není známo o sporu, který měl r. 1397 běcharský farář Buzkon s Alešem z Běchar. Do roku 1402 měl faru v Běcharech Vavřinec z Březové, který měl v letech 1391 - 1401 faru v Lounech. v r. 1402 získal papežův souhlas k tomu, aby mohl mít dvě obročí. Nebyl kněz, studoval práva, vstoupil do dvorské služby krále Václava a většinou dlel v Praze. Proto ho na farách, kde vybíral pouze poplatky, zastupovali kněží střídníci. Vavřinec z Březové užíval jako běcharský plebán kulatou pečeť. Po vypuknutí husitských bouří se stal umírněným husitou a proslavil se jako autor Husitské kroniky. V roce 1402 směnil faru v Běcharech s Epifanem za jeho faru ve Všestarech. Farář Epifan zůstal v Běcharech až do roku 1414, kdy se souhlasem hradeckého arcijáhna Adama z Nezetic směnil faru s Vilémem za faru v Ředhošti. Již za rok po odchodu Viléma na faru do Staré /Starých Hradů/ přišel sem farář z Ledče. Roku 1416 se souhlasem arcibiskupa Konráda z Vechty směnil zdejší farář Jan faru s Janem z Týnce /o. Mladá Boleslav/. Poslední zpráva o zdejším faráři je z roku 1423, kdy plebán Jan byl v Žitavě ve vyhnanství. Za faráře Mauritia v r. 1400 věnovali bratři kněz Drslav a zeman Václav z Cholenic novému oltáři Všech svatých v kostele sv. Vojtěcha v Běcharech stálý důchod 8 kop grošů ročně z Bílska a Židovic. V r. 1407 přidal kněz Drslav k této dotaci ještě 2 kopy grošů ze svého platu faráře v Sovenicích /o. Nymburk/, ale r. 1419 převedl tento plat zpět do Sovenic. V roce 1416 byl nájemcem dvora v Běcharech, který patřil pražskému arcibiskupství, Ondřej z Běchar, řečený Holý.
Po husitských válkách přicházely postupně žerčicko-běcharské statky pražského arcibiskupství na nové majitele. V r. 1436 císař Zikmund zapsal Jankovi z Desčerp zástavu na statek Žerčice s tvrzí v Žerčicích a několika vesnicemi, mezi nimi jsou Běchary, Kamensko a Budčeves. Listina se odvolává na zástavu pražského arcibiskupa Konráda z Vechty. Císař Zikmund v listopadu 1437 zapisuje Václavovi z Mačovic a jeho manželce Anežce vsi Běchary, Budčeves, Kamensko a Kostelní Hlavno /o. Mladá Boleslav/. Václavova druhá manželka Anna měla v Chotěšicích vladycký statek s tvrzí, k němuž byly Běchary připojeny. Dvůr v Běcharech brzy nato koupil Ctibor z Pařezu, ale ves Běchary zůstala ještě asi 80 let u Chotěšic. Jeho syn Jan se připomíná 1445. Své právo na Mladějov prodal své maceše a psal se z Běchar a Pařízku. V letech 1457 - 1465 byl rychtářem v Jičíně. Se svou matkou Annou rytířkou z Běchar měl 1460 -1477 dům v Jičíně. Jeho syn Václav z Běchar prodal v roce 1484 po jeho smrti rychetní právo i rychtářskou lázeň v Jičíně Samueli z Hrádku a Valečova, majiteli Velišského panství a města Jičína. Podle kroniky vršecké fary patřil tento dvůr kolem r. 1500 vladykovi Bavoru Bádenskému z Újezda. Druhý dvůr v Běcharech měl Vaněk z Běchar, který r. 1448 pomáhal Jiřímu z Poděbrad při dobývání Prahy.

Kolem roku 1500 se v Běcharech objevují Halamové z Běchar. Mladý rytíř Jan Kopidlanský zabil v hádce 3. října 1506 v Praze Jana Cukra z Tamfeldu. Protože se to stalo v době vyhlášeného míru při výročním trhu, byl ještě téhož dne odsouzen a sťat. Jeho bratr Jiřík zapsal svůj dědický podíl matce a bratrovi a listem z 18. července 1507 vypověděl boj Pražanům a dalším městům. Loupil a pálil jejich vsi a dvorce. Toho se účastnil i jeho pomocník Vaněk Halama z Běchar. Když v roce 1508 najímal lidi n vypálení Hradce Králové, byl u Hradce zajat, mučen a předán Pražanům. V Praze byl 8. září právně tázán zemskými soudci, odsouzen a 9. října 1508 na Pohořelci sťat. V literatuře se mylně uvádí, že byl sťat 1509, ale pondělí 9. října - jak píší prameny - bylo 1508 a ne 1509, kdy bylo úterý. Jiřík Kopidlanský po ukončení bojů potrestán nebyl. Těmto událostem se dosti podrobně věnoval Palacký ve svých Dějinách národa českého v Čechách a v Moravě a Václav Kaplický v historickém románu Škůdce zemský Jiří Kopidlanský.

Syn popraveného Vaňka Halamy, Jan Halama z Běchar, zdědil po otci majetek v Běcharech. V roce 1555 vystupoval Václav Halama, syn Jana Halamy, jako svědek ve sporu mezi panstvími Kopidlno a Veliš. Jeden dvůr v Běcharech v r. 1569 vlastnil Diviš mladší Tuněchodský z Poběžovic. Později snad tento dvůr převzal Matyáš Zásmucký ze Zásmuk, který 1582 vystupoval jako svědek na listině o prodeji polí Václava Halamy. Ten někdy v této době byl již asi hejtmanem panství Kopidlno, prodal majetek v Běcharech a koupil dům v Kopidlně. V roce 1596 jako spoluhejtman kopidlenského panství spolu s dalšími kopidlenskými úředníky hojně popíjel v domě Doroty Písařky v Jičíně. Pak se dopustili ve městě veliké výtržnosti, která byla řešena soudně. Není známo ,jak s ním byl příbuzný Jindřich Halama z Jičína, který s manželkou Kateřinou z Libštejna roku 1584 zdědil domek v Kolíně po panně Lucii Bělské z Kaříšova. Když v r. 1527 prodal Zikmund Kopidlanský /bratr zemského škůdce Jiříka/ moravskému pánu Václavu Haugvicovi z biskupic panství Kopidlno, patřily k němu i Chotěšice a Běchary. Haugvicův syn Jan prodal r. 1559 panství Kopidlno, ale bez Běchar, které si ponechal a r. 1564 přenechal českému králi Ferdinandu I.. Ves Běchary byla připojena k panství Staré Hrady, kam patřila až do roku 1609, kdy ji tehdejší majitel Starých Hradů Oldřich Desiderius z Pruskovic od panství odprodal i s přikoupeným dvorem Baltazaru Rombhácovi ze Suché. Ten ji připojil ke svému panství Kopidlnu jehož součástí zůstala až do konce feudalismu. Kdy zanikla fara v Běcharech nevíme, ale podle pamětní knihy kopidlenské fary byl kostel v Běcharech ještě 1649 farním a byly k němu přifařeny Běchary, Budčeves, Cholenice a Mlýnec. V době rekatolizace, kdy museli odejít ze země všichni nekatoličtí kněží, byl zdejší kostel sv. Vojtěcha filiální k faře v Kopidlně. Podle hlášení komisařů nad reformací z r. 1652 byl kopidlenský farář Jakob Jaron, člen křížovnického řádu, jediným knězem na šlikovských panstvích Kopidlno a Veliš. Od roku 1787, kdy byla obnovena fara ve Vršcích, jsou Běchary filiální k ní. V roce 1903 usilovala zdejší obec o vlastní duchovní správu. Pro nedostatek peněz se osamostatnění neuskutečnilo.

 Přehled vývoje obyvatelstva a gruntů /domů/

V době třicetileté války zdejší kraj utrpěl značné škody. Stav Běchar po válce ukazuje soupis z roku 1654 zvaný berní rula. Byli zde tehdy 2 sedláci a 17 selských gruntů bylo pustých, 7 chalup, z toho 5 pustých, domkář zde nebyl žádný. Byly tedy Běchary válkou dosti postiženy, celkem bylo 22 usedlostí pustých. Za sto let v roce 1756, jak uvádí tereziánský katastr, bylo zde celkem 33 hospodářů, z toho 12 velkých sedláků mělo přes 60 strychů polí /18 ha/, čtyři sedláci měli 30 - 60 str. /9 - 18 ha/, patnáct hospodářů mělo 15 - 30 str. /4,5 - 9 ha/, část z nich byli chalupníci, skupina 5 - 15 str. chybí, dva domkáři měli 1 - 5 str. /0,3 - 1,5 ha/, bezzemci a domkáři do 1 str. polí zde nebyli. Z uvedeného je zřejmé, že v Běcharech převládaly velké statky. Dvanáct velkých sedláků mělo 3 dny čtyřspřežní koňské roboty týdně, čtyři sedláci jeden a půl dne dvojspřežní roboty, ruční robotu mělo 15 poddaných 3 dny a 22 poddaných 1 den týdně. Průměrné množství potažní roboty mělo značný význam pro hospodaření zdejšího vrchnostenského dvora. V této době byl v Běcharech kovář, zedník, dva tesaři, dva tkalci, patnáct podruhů /bydleli v nájmu/ a obecní pastýř. V roce 1790 měla obec Běchary 75 domů. Roku 1835 měla již 86 domů a 572 obyvatele, v tom jedna izraelská rodina. Byl zde dvůr, ovčín, hospoda, stranou ležící mlýn a asi půl hodiny vzdálená samota Běchárky, kde bylo 7 domů. Vznikly asi počátkem 19. století.

 Škola v Běcharech

O počátcích školního vyučování v Běcharech nic nevíme. Nejstarší zpráva je ve starém kostelním kancionále a uvádí, že 6. dubna 1720 zemřel běcharský kantor Václav Peterka. Podle další zprávy nastoupil v roce 1789 kantor Vavřinec Hořejšek po zemřelém otci Janu Hořejškovi, který zde učil asi 30 let. V r. 1790 dostala obec povolení postavit školu. Než byla postavena 1794 dřevěná škola, učil kantor ve vlastní chalupě. Chodily sem i děti z Budčevse až do roku 1817, kdy si v Budčevsi založili vlastní školu. Po Vavřinci Hořejškovi se r. 1817 stal zde učitelem František Hnízdo, rodák z Popovic. Bydlel ve škole a učil zde až do své smrti 6. prosince 1859. Byl dobrým učitelem i muzikantem a vychoval řadu dobrých hudebníku. V obci byl velmi oblíben a vděční žáci mu na hřbitově postavili náhrobek. V roce 1879 byla postavena nová jednopatrová škola o dvou učebnách s bytem pro řídícího učitele a obecní úřadovnou. 1882 byla škola rozšířena na dvoutřídní a byla založena žákovská knihovna. V roce 1894 byla škola rozšířena o 3. třídu. V roce 1900 měla 146 žáků. Když byl r. 1914 jeden učitel povolán na frontu, byl počet tříd snížen na 2, a to zůstalo i po válce. V roce 1935–36 byla stará škola zbourána a na jejím místě postavena nová. Škola měla 2 třídy s 103 žáky. Mateřská škola byla v Běcharech zřízena 1951. Někdy v této době se škola stala jednotřídní. V roce 1960 měla 24 žáků. V roce 1961 byla vybudována školní kuchyně a jídelna. Základní škola byla 1979 zrušena a v budově zřízena středisková mateřská škola pro 60 dětí. V roce 1985 došlo i k jejímu zrušení. Teprve 1. září 1989 byla opět otevřena mateřská škola. Dne 1. září 1991 byla v Běcharech otevřena i základní škola, která se 1996 integrovala s mateřskou školou v jeden celek. V roce 1999 měla základní škola 10 žáků a do mateřské školy chodilo 25 dětí.

 Obyvatelstvo a nové začlenění Běchar

Po zrušení feudalismu v roce 1850 byly Běchary začleněny do politického okresu Jičín a soudního okresu Libáň. Úřední název obce zněl Velké Běchary, měly přidělená místa Velké a Malé Běchary /Běchárky/ a celkem měly 572 obyvatel. Počet obyvatel v Běcharech stoupal až do r. 1880, kdy dosáhl 651, pak klesl na 580 v letech 1921 a 1930. Po roce 1945 odešlo z Běchar do pohraničí 147 rodin /asi 60 osob/ a v roce 1950 klesl počet obyvatel na 400. V r. 1970 zde bylo 278 a v r. 1991 220 obyvatel. Domů v r. 1869 bylo 86 a stále přibývalo. V roce 1900 bylo 99 domů, 125 domů v r. 1930, 131 v r. 1950 a od r. 1970 je 135 domů. V Běchárkách v r. 1869 bylo 37 obyvatel a 8 domů. V r. 1880 bylo 70 a v r. 1910 96 obyvatel, pak stav obyvatel začal klesat, v r. 1950 na 55, v r. 1970 na 21 a 1991 na 4 obyvatele. Počet domů v r. 1890 dosáhl 14 a od r. 1950 je stále 18.

 Organizace a důležité objekty

V roce 1877 byly v Běchárkách postaveny nové budovy dvora. V r. 1879 byla v Běcharech zrušena cihelna. V osmdesátých letech 19. století se rozvíjel společenský život obce. V roce 1881 byla založena Hospodářko-občanská beseda, jejímž účelem bylo vzdělávat místní občany. V témže roce obec zakoupila ruční stříkačku a příštího roku 1882 se ustavil Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1885 vznikl Spolek divadelních ochotníků. V roce 1901 byl pak ustaven Spořitelní a záložní spolek a v roce 1904 byla zřízena obecní knihovna. Podle vydaných adresářů byl v Běcharech od r. 1900 již z dřívějších dob mlýn, který mlel do r. 1930 a snad i za války někdy na černo. Dále zde byly dva hostince /někdy spojené s obchodem/, dva obchodníci – kupci /1907 tři/, kovář a kolář /1927 dva kováři a dva koláři/. V r. 1907 přibyli truhlář /1912 dva/, obuvník, krejčí /1907 a 1927/, řezník /1927dva/. Sedlář a agent pojišťovny jsou uvedeni pouze v adresáři z r. 1907. Jak tyto prameny ukazují, bylo zde dosti řemeslníků a často se měnili. Velkostatek měl v Běcharech a v Běchárkách dvůr, který celkem obhospodařoval 305 ha pozemků. Při pozemkové reformě byl v r. 1922 rozparcelován zemědělcům. Zbytkový statek v Běcharech získal Václav Runčík a zbytkový statek v Běchárkách Legionářské družstvo. V roce 1913 byl v Běcharech postaven gravitační samospádový vodovod, 1925 byla provedena elektrifikace obce, v r. 1930 založeno traktorové družstvo, které mělo 53 členů a 1931 bylo postaveno nové koupaliště. V roce 1971 byla dokončena stavba Kulturního domu, který stále dobře slouží svému účelu. 1985 byla otevřena nová prodejna. Dík dobré práci vedení obce, společenských organizací i obětavé práci občanů je společenský i kulturní život obce stále na dobré úrovni. Nejstarší zájmovou organizací v obci je Myslivecké sdružení Kostřice, druhou nejstarší je Sbor dobrovolných hasičů, jenž se ustavil 1882 a více jak půl století zde pracuje Český červený kříž. Koncem r. 1995 byl při obecním úřadu založen Klub důchodců, v němž jsou organizováni i důchodci ze Židovic a Cholenic. Divadelní ochotníci – Studio Běchary vzniklo v únoru 1999. Jsou zde firmy: zemědělský podnik Perseus a. s., závod Variaplast s. r. o., výroba bazénů a ekologických WC a pokrývačství – klempířství Jana Škody. V listopadu 1999 měly Běchary 224 obyvatel, z toho 7 žije v Běchárkách, domů mají 135, z toho je 82 trvale obydlených, 41 domů chalupářů a 12 neobydlených.

 Místní názvy na katastru Běchary

 1. U Hájku
 2. Na Kolách
 3. Krahulova
 4. Ve Stříbli
 5. Dílce
 6. Halamka
 7. Za Dvorem
 8. V Zahrádkách
 9. Na Rybníčku
 10. Pod Vidlákem
 11. Na Stráni
 12. Za Stezky
 13. Na Hlukách
 14. U Cihelny
 15. U Kostřice
 16. Na Křmeni
 17. Vina
 18. Na Homolce
 19. Na Kopcích
 20. Pod Struhy
 21. Na Široké
 22. Trnina
 23. Hladomře
 24. Zdolce
 25. Na Zabitým
 26. U Králíka
 27. U Peren
 28. Za Patočkou
 29. Pod Medenicí
 30. Na Krosňáku
 31. Les Perna
 32. Les Kostřice
 33. Potok Stříbel
 34. Pazderna

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Barbora

Aktuální počasí

dnes, pondělí 4. 12. 2023
zataženo -6 °C -14 °C
úterý 5. 12. zataženo -2/-14 °C
středa 6. 12. déšť se sněhem 1/-7 °C
čtvrtek 7. 12. zataženo 1/-2 °C

nahoru